BCHF Hospitality Scholarship 2015 winner Sebastian Kenzle, presenter Amrit Sandhu-credit Charles Zuckermann Zook-It Photography


BCHF Hospitality Scholarship 2015 winner Sebastian Kenzle, presenter Amrit Sandhu-credit Charles Zuckermann Zook-It Photography